Strona główna » REGULAMIN

REGULAMIN

by Hashtag Pole Dance

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez szkołę Hashtag Pole Dance Studio, której właścicielem jest POL-BYGG PATRYCJA MIROWSKA. (NIP

8952229553, REGON: 388603901) z siedzibą we Wrocławiu (51-521), pod adresem: ul. Ubocze 17/10. 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W szkole Hashtag  (zwanej dalej Szkołą) odbywają się szkolenia, w szczególności z zakresu doskonalenia w akrobatyce powietrznej (zwane dalej Zajęciami).
 2. Podczas zapisu na Zajęcia Uczestnik dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu i jest dostępna w siedzibie Szkoły oraz na podstronie: miejsce na link 

§ 2 Uczestnicy

 1. Za uczestnika Zajęć (zwanego dalej Uczestnikiem) uznaje się osobę posiadającą ważny karnet na Zajęcia (zwany dalej Karnetem) wyszczególnione w grafiku Szkoły (zwanym dalej Grafikiem) lub osobę, która wykupiła jednorazowe wejście na dane Zajęcia.
 2. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 3. Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach, jeżeli uzna to za konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub komfort Uczestnika lub innych Uczestników. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik, któremu Szkoła odmówiła udziału w Zajęciach otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach albo propozycję terminu, w którym będzie mógł je odbyć.
 4. W Zajęciach nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie. O powyższym Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Szkoły. 
 5. Szkoła może zawiesić konto za brak przestrzegania regulaminu przez Uczestnika. Zawieszenie konta jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia Uczestnika w zajęciach w przyszłości. 

§ 3 Cennik i Karnet i Płatności.

 1. Aktualny cennik (zwany dalej Cennikiem) jest opublikowany w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej, w prowadzonych przez Szkołę mediach społecznościowych, a także w aplikacji Fitssey.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku. Informacja o każdej zmianie Cennika zostanie opublikowana w formie elektronicznej na jej stronie internetowej oraz aplikacji Fitssey . Zmiany Cennika nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione karnety lub wejściówki.
 3. Karnet jest terminowy i obowiązuje przez jeden miesiąc od daty dokonania przez Klienta pierwszej rezerwacji  Zajęć (nawet jeśli udział w zajęciach przez Klienta został odwołany). Karnet zostaje zakupiony z momentem uiszczenia za niego płatności poprzez aplikację  Fitssey lub w siedzibie Szkoły.
 4. Karnet jest możliwy do zakupienia tylko poprzez aplikację Fitssey lub w siedzibie szkoły Dostępne są następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy,
  2. gotówka
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelew bankowy jest PayNow.
 6. Karnet jest wydawany na określoną liczbę wejść na Zajęcia (tzw. pula wejść przypisanych do Karnetu). Cena Karnetu zależy od liczby wejść, na którą został on wydany. Wejścia niewykorzystane w danym miesiącu obowiązywania Karnetu nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 7. Karnet należy opłacić z góry, najpóźniej w dniu pierwszego wejścia na Zajęcia. W przypadku braku płatności gotówkowej bądź uznania środków na rachunku bankowym Szkoły, Szkoła może odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach.
 8. Karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.
 9. Zakupione karnety nie podlegają zwrotom z uwagi na indywidualny charakter przygotowanych zajęć.

§4 Zapisy i udział w Zajęciach

 •  
 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły pod adresem: Hashtag Pole Dance Studio, ul. Jedności Narodowej 203, Wrocław.
 2. Szczegółowy wykaz Zajęć oraz ich terminów znajduje się w Grafiku dostępnym w siedzibie Szkoły, na jej stronie internetowej oraz w aplikacji Fitssey. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Grafiku. Informacja o każdej zmianie Grafiku zostanie opublikowane w formie elektronicznej na jej stronie internetowej / w Szkolnych mediach społecznościowych / oraz aplikacji Fitssey.
 3. Zajęcia trwają 60 minut.
 4. Na Zajęcia można się zapisać wyłącznie poprzez aplikację Fitssey.
 5. Warunkiem udziału w Zajęciach jest dokonanie rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez aplikację Fitssey . Rezerwacja stanowi gwarancję miejsca dla Uczestnika na danych Zajęciach.
 6. Udział w jednych Zajęciach jest równoznaczny z wykorzystaniem jednego wejścia z puli wejść przypisanych do wykupionego Karnetu.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, zmiany instruktora prowadzącego oraz zmiany terminu Zajęć, zobowiązując się do poinformowania Uczestników o takiej sytuacji drogą elektroniczną – poprzez aplikację Fitssey lub drogą sms. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora, Szkoła może wyznaczyć inną osobę do prowadzenia Zajęć, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników W sytuacjach losowych Szkoła może odwoływać zajęcia niezwłocznie, bez uprzedniego informowania o tym Uczestników, zobowiązując się do umożliwienia Uczestnikom odbycia tych Zajęć w innym terminie.

§5 Odwoływanie Zajęć

 1. W przypadku gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w Zajęciach, na które się zapisał i zgłosi to poprzez aplikację Fitssey najpóźniej na 8 godzin przed terminem rozpoczęcia Zajęć, rezerwacja zostanie zwrócona do puli Karnetu. Zgłoszenia dokonane później nie będą uznawane. Zgłoszenia można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez aplikację Fitssey. Zgłoszenia dokonywane bezpośrednio u instruktorów nie będą uznawane. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszeniu krótszym niż 8 godzin przed rozpoczęciem Zajęć – Szkoła uznaje, że Uczestnik wykorzystał jedno wejście z puli wejść przypisanych do wykupionego przez niego Karnetu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaty za nieobecność na Zajęciach.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) Uczestnik może wystąpić z prośbą o zawieszenie Karnetu. Każda prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Szkołę. Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając wiadomością e-mail na adres: hashtagpoledance@gmail.com W przypadku pozytywnej decyzji Szkoły, Karnet zostanie zawieszony na czas uzasadniony zaistniałym zdarzeniem. Nie ma możliwości zawieszenia Karnetu ze skutkiem wstecznym (tj. na okres przed datą zgłoszenia prośby). Okres obowiązywania Karnetu zostanie przedłużony o okres jego zawieszenia.
 3. W przypadku zapisania się na otwartą salę (tzw. OPEN) Uczestnik również ma obowiązek zgłosić Szkole swoją nieobecność najpóźniej na 8 godzin przed terminem Zajęć, poprzez aplikaccję Fitssey. W przypadku braku zgłoszenia, Szkoła obciąża Uczestnika opłatą wg Cennika.

§6 Warunki udziału w Zajęciach

 1. W dniu Zajęć Uczestnik zobowiązany jest nie używać olejków do ciała, tłustych kremów i balsamów itp. Niewykonanie powyższego zobowiązania może skutkować odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach albo wyproszeniem go z Zajęć – bez prawa żądania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość opłaty za udział w tych Zajęciach.
 2. Strojem obowiązującym w trakcie Zajęć jest strój sportowy, niekrępujący ruchów i nieodsłaniający części intymnych ciała (np. sportowy top, koszulka z odkrytymi rękawami, krótkie spodenki, getry, legginsy). Na czas trwania zajęć uczestnik zobowiązany jest zdjąć z ciała wszelkiego rodzaju ozdoby i biżuterię, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo jego treningu lub uszkodzić sprzęt wykorzystywany podczas Zajęć (w szczególności pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki itp.). Na salę, w której odbywają się Zajęcia można wejść tylko w obuwiu zmiennym, skarpetkach lub boso.
 3. W czasie Zajęć Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.
 4. Zajęcia ze względu bezpieczeństwa są monitorowane.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawieniu po sobie porządku po Zajęciach, w szczególności do wyczyszczenia sprzętu i odłożenie go na miejsce.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego przybycia na Zajęcia. Po upływie terminu rozpoczęcia Zajęć, Szkoła (w tym w szczególności pracownicy recepcji oraz instruktorzy) ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Zajęciach (z uwagi na brak prawidłowego rozgrzania przed ćwiczeniami). 
 7. Zajęcia mogą być utrwalane techniką foto/video. Uczestnik biorąc udział w zajęciach wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu promocji szkoły na Social Mediach Szkoły.
 8. Instruktor może wyrazić zgodę na filmowanie jego instruktażów  przedstawianych na Zajęciach, jednak Uczestnicy są zobowiązani do zachowania tych materiałów do celów, wyłącznie własnych. Zabrania się przesyłania filmów innym osobom, w tym innym Uczestnikom.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Hashtag Pole Dance Studio na wskazany adres e-mail, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 2. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Szkole identyfikację problemu i jego naprawę.
 3. Szkoła rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
   

§9 Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia Szkoły oraz mienia osób trzecich. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły lub osoby trzeciej, zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 2. Każdy przypadek naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności utrudnianie instruktorowi prowadzenia Zajęć lub zakłócanie udziału w Zajęciach innym ich uczestnikom, uprawnia Szkołę do odmowy udziału w zajęciach lub wyproszenia z Zajęć. W takiej sytuacji, Szkoła może również odmówić osobie naruszającej Regulamin, prawa udziału w Zajęciach w przyszłości.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w Zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność, rozumiejąc i akceptując ryzyko związane z uprawianiem sportu. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia wszelkich uwag i wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub możliwości fizycznych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Jakakolwiek forma rejestrowania Zajęć przez Uczestnika, w tym również ich fotografowanie lub nagrywanie, jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora prowadzącego Zajęcia oraz ich pozostałych Uczestników. Ze względu na charakter Zajęć, Szkoła za szczególnie istotne uznaje ochronę prywatności Uczestników.
 2. Siedziba Szkoły jest w terenem prywatnym, nie stanowi przestrzeni publicznej i nie miejscem ogólnodostępnym. Osoby niebędące Uczestnikiem mogą przebywać na terenie siedziby Szkoły wyłącznie za jej zgodą. 
 3. Komunikacja ze szkołą jest możliwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych na adres hashtagpoledance@gmail.com lub osobiście w recepcji Szkoły lub poprzez kanały social media Szkoły.

§11 Zmiany regulaminu

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku zmian organizacyjnych lub prawnych związanych z funkcjonowaniem Szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej oraz w postaci pisemnej w siedzibie szkoły.
 3. Informacje o każdej zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości przez ich opublikowanie w formie papierowej w siedzibie Szkoły oraz w formie elektronicznej na jej stronie internetowej.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już zawarte umowy i zakupione Karnety.

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności w Szkole Hashtag Pole Dance Studio, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Administrator –Hashtag Pole Dance Studio, której właścicielem jest POL-BYGG PATRYCJA MIROWSKA. (NIP
8952229553, REGON: 388603901) z siedzibą we Wrocławiu (51-521), pod adresem: ul. Ubocze 17/10. 

 1. Serwis – strona internetowa pod adresem miejsce na adres oraz wszelkie jej podstrony;
 2. Strony – Administrator i Użytkownik;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług Administratora i podaje w ramach ww. korzystania swoje dane osobowe.1.  

§3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator, podczas zapisu Użytkownika poprzez aplikację Fitssey, pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko, 
  2. adres e-mail, 
  3. numer telefonu.
 4. Dane osobowe będą przetwarza w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).
 6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie, Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach tamże wskazanych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, trenerom.

§4. Uprawnienia Użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  2. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  5. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  6. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Facebook, Zendesk.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§7. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony z której nastąpiło wywołanie żądania do serwera (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika.
  8. Logi aplikacji – służące monitorowaniu poprawności działania aplikacji, akcji użytkowników i połączeń z zewnętrznymi serwisami celem utrzymania niezawodności usług oraz szybkiej reakcji na występujące błędy
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: hashtagpoledance@gmail.com